Δυναμική παρέμβαση του Ε.Α.Κ. στο κρυσφήγετο του Αρχηγού Διγενή